CÁC CHUYÊN MỤC
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Skip Navigation Links.
Expand Ngày nhà giáo Việt NamNgày nhà giáo Việt Nam
Expand Hoạt động của trườngHoạt động của trường
Expand Tổng kết năm họcTổng kết năm học
Expand Khai giảng năm họcKhai giảng năm học
Expand Hoạt động Công ĐoànHoạt động Công Đoàn
Ảnh nhân sự nhà trường
hoạt động
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề:
Từ khóa:
Liên kết Website
 • Bản tin chi tiết
  • kế hoạch thi KHKT năm học 2019 - 2020

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

   Số:  ...../KH-THPTPTT

   Đà Nẵng, ngày ..... tháng 10 năm 2019

    

    

   KẾ HOẠCH

   Về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2019 - 2020

    


   Thực hiện Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cuaus khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019 - 2020.

   Thực hiện Kế hoạch số 2816/KH-SGDĐT ngày 27/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020;

   Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi Khoa học kỹ thật cho học sinh năm học 2019 - 2020, như sau:

   I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

   1. Mục đích

   a) Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

   b) Gắn hoạt động NCKH của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

   c) Khuyến khích các các tổ chức và cá nhân, các bậc cha mẹ học sinh tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh nhà trường.

   d) Tạo cơ hội để học sinh nhà trường giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu học tập về KHKT cho học sinh trên địa bàn thành phố

   e) Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh. Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội. Phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của nhà trường.

   f) Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình;

   2. Yêu cầu

    Đề tài có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể);

   Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên hướng dẫn nghiên cứu do Hiệu trưởng ra quyết định cử ngay từ khi dự án bắt đầu nghiên cứu.

   II. TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP TRƯỜNG VÀ CẤP NHÀNH PHỐ

               1. Đối tượng dự thi: Học sinh toàn trường.

               2. Lĩnh vực dự thi: Các dự án thi thuộc 22 lĩnh vực (đính kèm).

               3. Nội dung thi:

   - Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 01 năm tính đến ngày 31/01/2020 của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.

   - Dự án có thể của 01 tác giả (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

               - Người bảo trợ/hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn do thủ trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng một thời gian. Người bảo trợ phải kí phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B).

   - Ngoài người bảo trợ do thủ trưởng đơn vị cử, dự án có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ. người thân của học sinh). Trường họp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

   4. Cuộc thi cấp trường

    - Đoàn trường, GVCN, GVBM triển khai kế hoạch và tổ chức cho học sinh đăng ký sản phẩm dự án (theo mẫu của nhành trường). Hạn cuối nộp bảng đăng ký sản phẩm dự thi 16/10/2019;

   - Ban Giám hiệu, Đoàn trường tổ chức hướng dẫn cách chuẩn bị và nội dung cụ thể cho giáo viên và học sinh có đăng ký tham gia dự án sản phẩm KHKT vào sáng 17/10/2019;

   - Trường sẽ tổ chức thi và chấm chọn để trao giải cấp trường vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Chọn những dự án tốt nhất dự thi cấp thành phố.

   5. Cuộc thi cấp thành phố

   a) Thời gian, địa điểm dự thi

   - Thời gian: dự kiến từ ngày 05/12/2019 đến ngày 07/12/2019;

   - Địa điểm: Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến. 

   b) Cách thức đăng kí dự thi

   Việc đăng kí đự thi cấp thành phố sẽ được thực hiện qua trang web “trường học kết nối” như năm học 2018 - 2019.

   - Mỗi dự án đăng kí dự thi phải được đăng kí đầy đủ các mẫu phiếu liên quan được tải t địa chỉ; http://truonghocketnoi.edu.vn.

                 - Các dự án đăng kí dự thi sau khi gửi về Sở GDĐT không được thay đỗi tên dự án, người thực hiện đự án, người hướng dẫn thực hiện dự án, lĩnh vực và lĩnh vực chuyên sâu của dự án,

               III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

   Cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2019 - 2020 thực hiện theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT. Để đáp ứng yêu cầu cuộc thi INTEL ISEF quốc gia và quốc tế, cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2019 - 2020 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

               1. Dự án khoa học

   - Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

   - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

               - Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

               - Tính sáng tạo (thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên): 20 điềm;

               - Trình bày: 35 điểm (poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

   2. Dự án kĩ thuật

               - Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

   - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

   - Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

   - Tính sáng tạo (thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên): 20 điểm;

   - Trình bày: 35 điểm (poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

   Trong quá trình chấm thi, các tiêu chí nói trên được xem xét, đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu và chỉ cho điểm sau khi đã xem xét, đối chiếu với các minh chứng khoa học về quá trình nghiên cứu được thể hiện trong các phiếu ghi   và sổ tay nghiên cứu khoa học của học sinh.

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   - Phó Hiệu trưởng chuyên môn, đoàn trường, GVCN, GVBM tổ chức cho học sinh đăng kí tham gia;

   - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng chấm chọn sản phẩm, dự án KHKT cấp trường năm học 2019 - 2020;

   - Hiệu trưởng ra quyết định phân công giáo viên bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn học sinh đạt giải cấp trường tham gia hướng dẫn để dự thi cấp thành phố;

   - Danh sách đăng ký sản phẩm dự thi nộp lại cho Thầy Quang, Phó Hiệu trưởng hạn cuối ngày 16 tháng 10 năm 2019.

   Trên đây là kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT cho học sinh năm học 2019 - 2020, đề nghị học sinh và giáo viên toàn trường tham gia./.

    

   Nơi nhận:

   - Hiệu trưởng;

   - Các Phó Hiệu trưởng;

   - GV, HS;

   - Lưu: VT, CM.

   HIỆU TRƯỞNG

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

    

    

   DANG SÁCH

   GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ HƯỠNG DẪN THI KHKT

   Năm học 2018 - 2020

    


   STT

   Họ và tên

   Tổ CM

   Đăng kí (X)

   Ghi chú

    

   Đinh Thị Thu Hường

    

    

    

    

   Lê Thị Thúy

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   CÁC LĨNH VỰC DỰ THI

    

   STT

   Lĩnh vực

   Lĩnh vực chuyên sâu

   1

   Khoa học động vật

   Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

   2

   Khoa học xã hội và hành vi

   Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

   3

   Hóa Sinh

   Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

   4

   Kỹ thuật Y sinh

   Vật liệu Y sinh; Cơ chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp…

   5

   Y Sinh và khoa học Sức khỏe

   Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

   6

   Sinh học tế bào và phân tử

   Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

   7

   Hóa học

   Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

   8

   Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

   Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

   9

   Khoa học Trái đất và Môi trường

   Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

   10

   Hệ thống nhúng

   Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

   11

   Năng lượng: Hóa học

   Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

   12

   Năng lượng: Vật lí

   Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

   13

   Kĩ thuật cơ khí

   Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

   14

   Kĩ thuật môi trường

   Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

   15

   Khoa học vật liệu

   Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano;Pô-li-me;…

   16

   Toán học

   Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

   17

   Vi Sinh

   Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

   18

   Vật lí và Thiên văn

   Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

   19

   Khoa học Thực vật

   Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

   20

   Rô bốt và máy thông minh

   Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

   21

   Phần mềm hệ thống

   Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

   22

   Y học chuyển dịch

   Khám bệnh và chuẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng….

    


   Phụ lục 2:

   BẢN ĐĂNG KÝ CÁC ĐỀ TÀI DỰ THI KHKT CẤP THÀNH PHỐ

   NĂM HỌC 2019 - 2020

    

   STT

   TÊN ĐỀ TÀI

   HỌ TÊN TÁC GIẢ

   TRƯỜNG

   GV HƯỚNG DẪN

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Các tin đã đăng
 
Trần Quang Liêm
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc gia
--------------------------------------
Lê Quốc Việt
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc Gia
--------------------------------------
Tin mới nhất
Lịch công tác
Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về website của trường?
 • Website rất đẹp  27%
 • Website đẹp  3%
 • Website bình thường  68%
 • Thông tin truy cập
      Số Online : 8
      Số tin đăng : 206
      Số lượng truy cập
  @ Bản quyền thuộc về Trường Trung học Phổ Thông Phan Thành Tài
  Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Lê Đức Hà
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3684245
  Trình duyệt tốt nhất Mozilla Firefox
  Độ phân giải tốt nhất từ 1024x768 trở lên