CÁC CHUYÊN MỤC
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Skip Navigation Links.
Expand Ngày nhà giáo Việt NamNgày nhà giáo Việt Nam
Expand Hoạt động của trườngHoạt động của trường
Expand Tổng kết năm họcTổng kết năm học
Expand Khai giảng năm họcKhai giảng năm học
Expand Hoạt động Công ĐoànHoạt động Công Đoàn
Ảnh nhân sự nhà trường
hoạt động
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề:
Từ khóa:
Liên kết Website
 • Bản tin chi tiết
  • kế hoạch công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

    

   Số:       /KH-THPTPTT

          Đà Nẵng, ngày ….  tháng 10 năm 2019

    

    

   KẾ HOẠCH

   Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

   Năm học 2019 - 2020

    


   Căn cứ công văn số 3946/BGDĐT-CNTT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020.

   Căn cứ công văn số 2724/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà nẵng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020.

   Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch năm học và thực tế nhà trường năm học 2019 - 2020, trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020 với những nội dung sau:

   I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

   1. Thuận lợi

   Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của BGH nhà trường. CSVC tương đối đầy đủ để thực hiện cơ bản nhiệm vụ CNTT phục vụ công tác quản lý và dạy học, cụ thể:

   - 02 phòng máy (30 máy) có nối mạng internet phục vụ việc học tập;

   - 05 bộ máy chiếu projector phục vụ việc dạy;

   - 01 máy tính xách tay;

   - Hệ thống máy tính của BGH, Hành chính và các bộ phận khác đều có nối mạng internet

   - Có website với tên trường:

   - Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết trong công tác dạy học; có tinh thần ham học hỏi.

   2. Khó khăn

   - Một bộ phận đội ngũ thầy cô giáo còn ngại khó trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy; khả năng CNTT chưa cao nên chưa đáp ứng được nhiệm vụ CNTT;

   - Máy móc trong nhà trường đã qua sử dụng nhiều năm nên thường bị hư hỏng (trong 2 phòng máy hiện nay chỉ sử dụng được 30 máy).

   II. MỤC TIÊU

   - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thấy rõ vai trò quan trọng của CNTT, mạng Internet và các phương tiện nghe - nhìn sẵn có nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong nhà trường;

   - 100% CB, GV có địa chỉ email và thường xuyên sử dụng địa chỉ email trong trao đổi công việc, truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc giảng dạy, quản lý;

   - Nâng cao số lượng và chất lượng CB, GV trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy;

   - Tập trung xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e - learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy, học;

   - Tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động website của trường.

   III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

    1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

                Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường và lãnh đạo về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng đã được ban hành.

             Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn 2025. Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng CNTT trong GDĐT.

             2. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT

              - Rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy tính, máy chiếu đã được trang cấp;

             - Sửa chữa hệ thống internet tại phòng tin học, anh văn;

             - Khuyến kích GV đầu tư máy tính xách tay cá nhân phục vụ trong công việc;

   - Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống CNTT của nhà trường.

   3. Hoàn  thiện cơ sở dữ liệu của đơn vị

   Triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu của đơn vị để tích hợp vào cơ sở dữ liệu của ngành

   4. Ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành giáo dục

   - Công khai thủ tục hành chính trên website trường để giáo viên và phụ huynh tìm hiểu;

   - Công khai toàn bộ các kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trên website;

   - Thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên website trường;

   - Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề;

   - Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ;

   - Sử dụng phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) tại địa chỉ: http://thongke.moet.gov.vn; báo cáo thống kê theo http://csdl.moet.gov.vn

   - Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ. Sử dụng hiệu quả các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý nhân sự, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành (Sổ điểm điện tử);

   - Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải biết sử dụng hệ thống email để tiếp nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý;

             - Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm:

   - Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn.

   - Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.

     - Kho bài giảng e - leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.

   - Hướng dẫn các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh thường xuyên truy cập cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ http://danang.edu.vn

   - Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị;

   - Tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật thông tin lên phần mềm Vnedu của đơn vị;

   - Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đã được Bộ GD&ĐT tạo cung cấp miễn phí và dùng thống nhất trên toàn quốc:

   5. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng phần mềm mã nguồn mở

   - Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cài đặt phần mềm mã nguồn mở;

   - Đưa các phần mềm mã nguồn mở nói trên vào chương trình dạy tin học lớp 11 (hoạt động giáo dục nghề phổ thông.

   6. Tổ chức hệ thống họp và đào tạo qua mạng

             Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và kĩ thuật của phòng họp trực tuyến qua web (web conference) tại địa chỉ: http://hop.moet.edu, sẵn sàng tham gia các cuộc họp khi Sở GD&ĐT tổ chức.

   7. Tập huấn, bồi dưỡng CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý của trường

   Cung cấp tất cả chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên công khai trên mạng để giáo viên có điều kiện tham khảo và tự đọc trước.
   Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức ứng dụng CNTT trong giáo dục cho đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học về phương pháp và cập nhật kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học.

   8. Ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Phát triển khai chương trình công nghệ giáo dục và soạn bài giảng E-Learning

   - Khuyến kích giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học;

   - Mỗi giáo viên phải dạy ít nhất 01 bài giảng điện tử trong năm học. Bắt buộc các thầy cô giáo phải sử dụng CNTT trong báo cáo chuyên đề;

   - Giáo viên, học sinh tập trung khai thác kho bài giảng e - learning của BGDĐT tại địa chỉ: http://elearning.moet.edu.vn và Sở GDĐT tại trang web: http://tthl.danang.edu.vn nhằm đổi mới nội dụng, phương pháp dạy và học;

   - Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT tổ chức;

   - Chỉ đạo giáo viên các tổ xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào kho học liệu mở của ngành và hệ tri thức Việt số  hóa quốc gia.

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             Các tổ căn cứ kế hoạch của nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong năm học của tổ, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chi tiết các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ.

   Cán bộ quản lý  trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu với Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những thầy cô giáo thực hiện tốt và nhắc nhở những thầy cô giáo chưa thực hiện.

             Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của trường THPT Phan Thành Tài năm học 2019 - 2020. Kế hoạch này có thể điều chỉnh tùy theo kế hoạch của ngành. Toàn trường xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới công tác quản lý trong năm học 2018 - 2019./.

    

   Nơi nhận:

    - HT, PHT

    - Thông báo chung;

    - Lưu: VT, CM

     HIỆU TRƯỞNG

    

    

                 

                    

                     

    

   Các tin đã đăng
 
Trần Quang Liêm
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc gia
--------------------------------------
Lê Quốc Việt
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc Gia
--------------------------------------
Tin mới nhất
Lịch công tác
Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về website của trường?
 • Website rất đẹp  27%
 • Website đẹp  3%
 • Website bình thường  68%
 • Thông tin truy cập
      Số Online : 4
      Số tin đăng : 206
      Số lượng truy cập
  @ Bản quyền thuộc về Trường Trung học Phổ Thông Phan Thành Tài
  Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Lê Đức Hà
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3684245
  Trình duyệt tốt nhất Mozilla Firefox
  Độ phân giải tốt nhất từ 1024x768 trở lên