CÁC CHUYÊN MỤC
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Skip Navigation Links.
Expand Ngày nhà giáo Việt NamNgày nhà giáo Việt Nam
Expand Hoạt động của trườngHoạt động của trường
Expand Tổng kết năm họcTổng kết năm học
Expand Khai giảng năm họcKhai giảng năm học
Expand Hoạt động Công ĐoànHoạt động Công Đoàn
Ảnh nhân sự nhà trường
hoạt động
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề:
Từ khóa:
Liên kết Website
 • Bản tin chi tiết
  • kế hoạch thi KHKT năm học 2020-2021
   Trường thông báo kế hoạch tổ chức thi KHKT cấp trường và dự t hi KHKT cấp thành phố năm học 2020-2021

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

   Số:  ...../KH-THPTPTT

   Đà Nẵng, ngày ..... tháng 10 năm 2020

    

    

   KẾ HOẠCH

   Về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2020 - 2021

    


   Thực hiện Công văn số 4132/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cuaus khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020 - 2021.

   Thực hiện Kế hoạch số 2786/KH-SGDĐT ngày 15/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 20210;

   Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi Khoa học kỹ thật cho học sinh năm học 2020 - 2021, như sau:

   I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

   1. Mục đích

   a) Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

   b) Gắn hoạt động NCKH của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

   c) Khuyến khích các các tổ chức và cá nhân, các bậc cha mẹ học sinh tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh nhà trường.

   d) Tạo cơ hội để học sinh nhà trường giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu học tập về KHKT cho học sinh trên địa bàn thành phố

   e) Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh. Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội. Phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của nhà trường.

   f) Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình;

   2. Yêu cầu

    Đề tài có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể);

   Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên hướng dẫn nghiên cứu do Hiệu trưởng ra quyết định cử ngay từ khi dự án bắt đầu nghiên cứu.

   II. TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP TRƯỜNG VÀ CẤP NHÀNH PHỐ

               1. Đối tượng dự thi: Học sinh toàn trường.

               2. Lĩnh vực dự thi: Các dự án thi thuộc 22 lĩnh vực (đính kèm).

               3. Nội dung thi:

   - Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 01 năm tính đến ngày 31/01/2021 của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.

   - Dự án có thể của 01 tác giả (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

               - Người bảo trợ/hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn do thủ trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng một thời gian. Người bảo trợ phải kí phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B).

   - Ngoài người bảo trợ do thủ trưởng đơn vị cử, dự án có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ. người thân của học sinh). Trường họp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

   - Giáo viên, học sinh nghiên cứu đầy đủ các tiêu chí đánh giá dự án (bao gồm dự án khoa học và dự án kỹ thuật) quy định tại Thông tư số 32/2017/TT- BGDĐT ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ BGDĐT; vận dụng các tiêu chí đánh giá dự án trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu: (1) Xác định câu hỏi nghiên cứu (đối với dự án khoa học) hoặc vấn đề cần giải quyết (đối với dự án kỹ thuật); (2) Thiết kế phương án thí nghiệm, thực nghiệm (đối với dự án khoa học) hoặc thiết kế hình giải pháp (đối với dự án kỹ thuật); (3) Thực hiện thí nghiệm theo phương án đã thiết kế để thu thập, phân tích và giải thích số liệu (đối với dự án khoa học) hoặc chế tạo và thử nghiệm theo hình giải pháp đã thiết kế (đối với dự án kỹ thuật).

   4. Cuộc thi cấp trường

    - Đoàn trường, GVCN, GVBM triển khai kế hoạch và tổ chức cho học sinh đăng ký sản phẩm dự án (theo mẫu của nhành trường). Hạn cuối nộp bảng đăng ký sản phẩm dự thi 28/10/2020;

   - Ban Giám hiệu, Đoàn trường tổ chức hướng dẫn cách chuẩn bị và nội dung cụ thể cho giáo viên và học sinh có đăng ký tham gia dự án sản phẩm KHKT vào sáng 02/11/2020;

   - Trường sẽ tổ chức thi và chấm chọn để trao giải cấp trường vào ngày 14 tháng 11 năm 2020. Chọn những dự án tốt nhất dự thi cấp thành phố.

   5. Cuộc thi cấp thành phố

   a) Thời gian, địa điểm dự thi

   - Thời gian: dự kiến từ ngày 02/12/2020 đến ngày 05/12/2020;

   - Địa điểm: Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến. 

   b) Đối tượng dự thi

   Học sinh đang học THPT, có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2019-2020 từ khá trở lên, tự nguyện tham gia Cuộc thi.

   c) Cách thức đăng kí dự thi

   -   Hồ sơ dự án đăng ký dự thi bao gồm:

   + Bản đăng ký dự thi (Phụ lục I): Mỗi đơn vị dự thi lập 01 bản đăng ký dự thi (gồm bản giấy dấu đỏ và file mềm) có đầy đủ thông tin chính xác; lĩnh vực dự thi phải được ghi đúng một trong 22 lĩnh vực dự thi tại Mục II. 2, khoản c (lưu ý: tên dự án và lĩnh vực dự thi sẽ không được thay đổi sau khi nộp bản đăng ký dự thi).

   + Phiếu học sinh (Phiếu 1A); Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B); Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1); Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh 1A); Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có); Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có); Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có); Phiếu dự án tiếp tục (nếu có); Phiếu tham gia của con người (nếu có); Phiếu cho phép thông tin (nếu có); Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có); Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có); Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có); Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A, không quá 15 trang đánh máy (kể cả phụ lục, tài liệu tham khảo) khổ A4 (lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm; cách dòng đơn); kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14). Các mẫu phiếu nói trên tại Phụ lục II.

   + Bản đăng ký dự thi (Phụ lục I), các phiếu và Kế hoạch nghiên cứu (bản giấy dấu đỏ) nộp về Phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT; riêng file mềm bản đăng ký dự thi (file excel) được gửi qua mạng trao đổi nội bộ, ông Phan Thanh Giàu - Chuyên viên Phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT nhận.

                 - Các dự án đăng kí dự thi sau khi gửi về Sở GDĐT không được thay đỗi tên dự án, người thực hiện đự án, người hướng dẫn thực hiện dự án, lĩnh vực và lĩnh vực chuyên sâu của dự án, hạng cuối ngày 16/11/2020

               III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

   Cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2020 - 2021 thực hiện theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT. Để đáp ứng yêu cầu cuộc thi INTEL ISEF quốc gia và quốc tế, cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2020 - 2021 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

   * Chấm thi theo từng nhóm lĩnh vực

   Mỗi dự án được đánh giá thông qua 2 vòng độc lập:

   - Câu hỏi nghiên cứu/ Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

   - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

               - Thực  hiện kế hoạch nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

               - Đánh giá thông qua poster và phỏng phấn đối với các tiêu chí:

               + Tính sáng tạo (thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên): 20 điềm;

               + Trình bày: 35 điểm (poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

   Tại gian trưng bày, thí sinh trình bày tóm tắt về dự án bằng tiếng Việt (thí sinh được sử dụng các hình ảnh, video clip trên máy tính xách tay để minh họa); giám khảo phỏng vấn và thí sinh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt; chú trọng đánh giá quá trình nghiên cứu của học sinh.

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   - Phó Hiệu trưởng chuyên môn, đoàn trường, GVCN, GVBM tổ chức cho học sinh đăng kí tham gia;

   - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng chấm chọn sản phẩm, dự án KHKT cấp trường năm học 2020 - 2021;

   - Hiệu trưởng ra quyết định phân công giáo viên bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn học sinh đạt giải cấp trường tham gia hướng dẫn để dự thi cấp thành phố;

   - Danh sách đăng ký sản phẩm dự thi nộp lại cho Thầy Quang, Phó Hiệu trưởng hạn cuối ngày 28 tháng 10 năm 2020.

   Trên đây là kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT cho học sinh năm học 2020 - 2021, đề nghị học sinh và giáo viên toàn trường tham gia./.

    

   Nơi nhận:

   - Hiệu trưởng;

   - Các Phó Hiệu trưởng;

   - Đoàn TN, GV, HS;

   - Lưu: VT, CM.

   HIỆU TRƯỞNG

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

    

    

   DANG SÁCH

   GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ HƯỠNG DẪN THI KHKT

   Năm học 2020- 2021

    


   STT

   Họ và tên

   Tổ CM

   Đăng kí (X)

   Ghi chú

    

   Đinh Thị Thu Hường

    

    

    

    

   Lê Thị Thúy

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   STT

   Lĩnh vực

   Lĩnh vực chuyên sâu

    

   1

   Khoa học động vật

   Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

   2

   Khoa học xã

   hội và hành vi

   Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội

   và xã hội học;…

   3

   Hóa Sinh

   Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh

   cấu trúc;…

   4

   Y Sinh khoa

   học Sức khỏe

   Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ

   học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

   5

   Kỹ thuật Y Sinh

   Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…

   6

   Sinh học tế bào phân tử

   Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

   7

   Hóa học

   Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

    

   8

   Sinh học trên máy tính Sinh –Tin

   Kỹ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

    

   9

   Khoa học Trái đất

   Môi trường

   Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

   10

   Hệ thống nhúng

   Kỹ thuật mạch; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

   11

   Năng lượng: Hóa học

   Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

   12

   Năng lượng: Vật lí

   Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

    

   13

   Kỹ thuật cơ khí

   Kỹ thuật hàng không và vũ trụ; Kỹ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật gia công công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

   14

   Kỹ thuật môi trường

   Xử môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản chất thải và tái sử dụng; Quản nguồn nước;…

   15

   Khoa học vật liệu

   Vật liệu sinh học; Gốm Thủy tinh; Vật liệu composite; thuyết tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…

   16

   Toán học

   Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

   17

   Vi Sinh

   Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

    

   18

    

   Vật lí và Thiên văn

   Thiên văn học trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử quang học; - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; học; Vật lí hạt bản và hạt nhân; Quang học; La- de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật thuyết;…

    

   19

   Khoa học Thực vật

   Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

   20

   Rô bốt và máy

   thông minh

   Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

   21

   Phần mềm hệ thống

   Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

   22

   Y học chuyển dịch

   Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;…

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Phụ lục 2:

   BẢN ĐĂNG KÝ CÁC ĐỀ TÀI DỰ THI KHKT CẤP THÀNH PHỐ

   NĂM HỌC 2020- 2021

    

   STT

   TÊN ĐỀ TÀI

   HỌ TÊN TÁC GIẢ

   TRƯỜNG

   GV HƯỚNG DẪN

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Các tin đã đăng
 
Trần Quang Liêm
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc gia
--------------------------------------
Lê Quốc Việt
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc Gia
--------------------------------------
Tin mới nhất
Lịch công tác
Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về website của trường?
 • Website rất đẹp  29%
 • Website đẹp  3%
 • Website bình thường  67%
 • Thông tin truy cập
      Số Online : 1
      Số tin đăng : 247
      Số lượng truy cập
  @ Bản quyền thuộc về Trường Trung học Phổ Thông Phan Thành Tài
  Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Lê Đức Hà
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3684245
  Trình duyệt tốt nhất Mozilla Firefox
  Độ phân giải tốt nhất từ 1024x768 trở lên