CÁC CHUYÊN MỤC
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Skip Navigation Links.
Expand Ngày nhà giáo Việt NamNgày nhà giáo Việt Nam
Expand Hoạt động của trườngHoạt động của trường
Expand Tổng kết năm họcTổng kết năm học
Expand Khai giảng năm họcKhai giảng năm học
Expand Hoạt động Công ĐoànHoạt động Công Đoàn
Ảnh nhân sự nhà trường
hoạt động
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề:
Từ khóa:
Liên kết Website
 • Bản tin chi tiết
  • Quyết định tổ pháp chế
   Quyết định tổ pháp chế

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

   Số:       /QĐ-THPTPTT

                   Đà Nẵng, ngày ….  tháng 11 năm 2020

    

   QUYẾT ĐỊNH 
   Về việc thành lập Tổ pháp chế trường THPT Phan Thành Tài
   Năm học 2020 - 2021


    

   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI

    
             Căn cứ thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

            Căn cứ Kế  hoạch số 2627/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2020 - 2021;

   Xét đề nghị Tổ trưởng tổ Văn phòng trường THPT Phan Thành Tài,

            

   QUYẾT ĐỊNH:

    
             Điều 1. Thành lập Tổ pháp chế trường THPT Phan Thành Tài năm học 2020 - 2021 gồm các ông (bà) có tên sau:

              1. Ông Lê Kim Quang, P. Hiệu trưởng                      : Tổ trưởng                                   2. Ông Ngô Mạnh Hùng, P. Hiệu trưởng                                  Tổ phó

              3. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch công đoàn : UV

              5. Ông Phan Văn Khải Bí thư Đoàn trường               : UV

              6. Ông Lê Quý Hiệu, giáo viên                                  : UV, thư ký

              7. Bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Tổ trưởng Toán - Tin: UV

              8. Ông Nguyễn Hữu Nhớ, Tổ trưởng Vật lý              : UV

              9. Bà Hoàng Mai Uyên, Tổ trưởng Hoá học              : UV

              10. Bà Đặng Thị Ngọc Thảo, Tổ trưởng Sinh học       : UV

              11. Bà Lê Thị Thanh Trúc, Tổ trưởng Ngữ văn         : UV

              12. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tổ trưởng Địa lí   : UV

              13. Bà Mai Thị Bích Hòa, Tổ trưởng Ngoại ngữ       : UV

              14. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Tổ trường văn phòng   : UV

              14. Ông Huỳnh Văn Bình, Tổ trưởng TD - QP         : UV

              15. Bà Nguyễn Thị Hòa, Tổ trưởng Sử - Công dân   : UV

              16. Ông Nguyễn Đình Nhân, Phó CTCĐ                  : UV

              17. 34 giáo viên chủ nhiệm                                       : UV

             Điều 2. Tổ pháp chế trường học có nhiệm vụ:

   - Triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác của các cơ quan cấp trên theo yêu cầu;

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Nội quy, Quy chế của đơn vị cho cán bộ, giáo viên, học sinh; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị kiểm tra việc thực hiện pháp luật, Nội quy, Quy chế và đề xuất xử lý vi phạm;

   - Rà soát, tham mưu việc ban hành văn bản, quản lý văn bản đi, đến đúng qui định;

   - Các nội dung khác liên quan đến hoạt động pháp chế trường học.

             Điều 3.  Tổ trưởng văn phòng, các Ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành./.

    

   Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG

   - Cơ quan chủ quản (để b/c);                                             

   - Như Điều 3;

   - Lưu: VT                                                                                       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

    

          Đà Nẵng, ngày …. tháng 11 năm 2020

    

   PHÂN CÔNG

   NHIỆM VỤ TỔ PHÁP CHẾ

   NĂM HỌC 2020 - 2021

   (Kèm theo Quyết định số ..../QĐ - THPTPTT của Hiệu trưởng

   trường THPT Phan Thành Tài)

      

   I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

    

   STT

   HỌ VÀ TÊN

   CHỨC VỤ

   NỘI DUNG

   02

   Lê Kim Quang

   Tổ trưởng

   Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổng hợp báo cáo

   Kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của bộ Nội vụ. Theo dõi việc lồng ghép chỉ thị 10 trong môn GDCD;

   Chỉ đạo và theo dõi công tác giáo dục lồng ghép, tích hợp trong các môn học.

   03

   Ngô Mạnh Hùng

   Tổ phó

   Chỉ đạo và theo dõi công tác giáo dục lồng ghép, tích hợp trong các môn học. trong công tác ngoại khóa;

   Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý

   04

   Nguyễn Thị Phương Lan

   Ủy viên

   Theo dõi các cuộc vận động đối với CBGVNV và các hoạt động Công đoàn. Tuyền truyền phổ biến các quy định, quy chế của ngành, của đơn vị đến toàn thể CCVC trong nhà trường.

   05

   Phan Văn Khải

   Ủy viên

   Theo dõi trong học sinh, phổ biến, tuyên truyền giáo dục về việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành đến toàn thể học sinh trong nhà trường. Theo dõi các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

   06

   Các TTCM

   Ủy viên

   Theo dõi, đôn đốc, các tổ viên trong tổ thực hiện tốt công tác pháp chế và nhiệm vụ chính trị của mình

   07

   Nguyễn Thị Bích Hạnh

   Ủy viên

   Theo dõi công tác quản lí văn thư, lưu trữ, xử lí công văn đi, đến. Quản lí tổ Văn phòng

   08

   Lê Quý Hiệu

   Ủy viên thư ký

   Cập nhật các biên bản, tổng hợp biên bản liên quan

   09

   Nguyễn Đình Nhân

   Ủy viên

   Giám sát các hoạt động của tổ pháp chế

   10

   34 giáo viên chủ nhiệm

   Ủy viên

   Triển khai các Chỉ thi, công văn về các quy định, hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy định của nhà nước, của ngành, của nhà trường đến học sinh của lớp và giám sát các hoạt động của lớp mình phụ trách

    

   II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Tổ công tác pháp chế hoạt động trong suốt năm học 2020 - 2021;

          - Các bộ phận được phân công theo dõi phải cập nhật thông tin, số liệu báo cáo bằng văn bản cho tổ trưởng;

         - Cuối năm học tổ trưởng lập báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

   Yêu cầu các thành viên của tổ công tác pháp chế căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức các hoạt động. Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ phải báo cáo với tổ trưởng để giải quyết ./.

   Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      - HT, các PHT;

   - Thông báo chung

   - Lưu: VT.                                                                               

    

    

    

                                                     

    

    

    

   Các tin đã đăng
 
Trần Quang Liêm
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc gia
--------------------------------------
Lê Quốc Việt
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc Gia
--------------------------------------
Tin mới nhất
Lịch công tác
Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về website của trường?
 • Website rất đẹp  29%
 • Website đẹp  3%
 • Website bình thường  67%
 • Thông tin truy cập
      Số Online : 1
      Số tin đăng : 247
      Số lượng truy cập
  @ Bản quyền thuộc về Trường Trung học Phổ Thông Phan Thành Tài
  Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Lê Đức Hà
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3684245
  Trình duyệt tốt nhất Mozilla Firefox
  Độ phân giải tốt nhất từ 1024x768 trở lên